ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITE VINDR

1. Inleiding

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het gebruik van de navigeersite met URL www.vindr.be (“Site”)van BVBA CENTIPEDE (“eigenaar”), met maatschappelijke zetel te 3010 Kessel-Lo, Gemeenteplein 26, met KBO-nummer 0847.424.662 (“CENTIPEDE” met als e-mailadres jerry.jacobs@vindr.be) en anderzijds het online aanbieden van bepaalde diensten (“Diensten”) via de Site door CENTIPEDE. De Site is gecreëerd en wordt beheerd door CENTIPEDE. De gebruikers van de Site (“Gebruikers”) mogen de informatie op het scherm van de Site bekijken maar niet hergebruiken voor commercieel gebruik.

Iedere Gebruiker die een gebruik maakt van onze diensten, bevestigt een natuurlijk persoon en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die niet handelingsbevoegd is, hanteert de site op eigen keuze. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger, die onderhavige bepalingen dient na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft indien dit van kracht is, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming te verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven.

Partijen komen overeen dat de onderlinge rechtsverhouding uitsluitend door onderhavige algemene voorwaarden wordt beheerst, met uitsluiting van alle eerder beschreven voorwaarden op de Site.

2. Voorwerp

Deze voorwaarden hebben tot doel de modaliteiten tussen CENTIPEDE en de Gebruiker te bepalen,

3. Doel van de website

Vindr is een applicatie waarmee gebruikers op basis van hun geografische ligging interessante pinpoints kunnen ontdekken. In deze applicatie worden gegevens aangebracht door de eigenaar alsook door de gebruiker.

4. Gegevens aangebracht door gebruiker

Gebruikers bevestigen dat zij beschikken over alle benodigde toestemmingen van derden aangaande de gegevens die ze delen met de eigenaar en vrijwaart de eigenaar voor verdere aansprakelijkheid of vorderingen die voortvloeien tegen de eigenaar in verband met de illegale distributie van deze inhoud van derden of onrechtmatig gebruik van de Dienst.

De eigenaar controleert de aangebrachte gegevens door Gebruikers of door derden in de mate van het mogelijke maar verbindt zich niet hiertoe exhaustief te zijn en zal handelen als klachten worden ontvangen van gebruikers of wanneer ordeningen worden uitgegeven door de overheid ten aanzien van inhoud die geacht wordt beledigend of illegaal te zijn.

5. Rechten op aangebrachte inhoud door gebruikers

De rechten toegekend aan de eigenaar met betrekking tot de inhoud die door gebruikers zijn aangebracht zijn bedoeld maar niet beperkt tot die rechten die nodig zijn om de gegevens bruikbaar te maken voor andere gebruikers die Vindr willen gebruiken.

6. Inhoud die door derden wordt aangebracht

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud die door derden wordt aangebracht.

7. Gebruik van de gegevens op Vindr

Gebruikers verbinden zich ertoe Vindr te raadplegen voor normaal gebruik, hiermee wordt bedoeld maar daarom niet restrictief tot, dat de gebruiker de site gebruikt om zich vanaf zijn geografische ligging makkelijker tot bepaalde pinpoints te navigeren.

Gebruikers hebben geen toestemming de gegevens van Vindr en zijn dienst ​​te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

8. Beperkingen op het gebruik van Vindr

- reverse engineeren, decompileren, uit elkaar te halen, of het wijzigen van Vindr.

- afgeleide producten op basis van of een deel van Vindr te maken zonder overleg met de eigenaar

- het omzeilen van enige technologie die wordt gebruikt door Vindr om content te beschermen waarmee onderandere wordt bedoeld:

kopiëren, opslaan, bewerken, wijzigen, voor te bereiden van inhoud die op Vindr publiekelijk wordt aangeboden

- De gebruiker stelt geen robots, spinnen, site search / retrieval applicatie of enige ander geautomatiseerde apparaat, proces of middel in om de toegang, het ophalen van gegevens, het schrapen, of een deel van de index van Vindr te vergemakkelijken;

huren, leasen of in sublicentie AroundMe;

- Gebruik Vindr niet op enigerlei andere oneigenlijke manier die de voorwaarden van Vindr schendt.

9. Privacybeleid

Voor informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens, worden gebruikers doorverwezen naar het privacybeleid van Vindr dat als onderdeel van deze Voorwaarden verschijnt.

10. Aansprakelijkheid

De Site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van CENTIPEDE en CENTIPEDE heeft met betrekking tot de toegang tot de Site, het zoekproces of andere diensten slechts een inspanningsverbintenis, tenzij anders bepaald in deze voorwaarden.

CENTIPEDE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. CENTIPEDE draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d. De aansprakelijkheid van CENTIPEDE is in elk geval beperkt tot de aankoopprijs van de Producten, ongeacht de rechtsgrond waarop CENTIPEDE aansprakelijk wordt geacht.

CENTIPEDE stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. CENTIPEDE heeft echter op ieder ogenblik het recht de toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

11. Bescherming van privacy

CENTIPEDE behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies). Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met CENTIPEDE zijn verbonden (zoals handelspartners, verenigingen, liefdadigheidsinstellingen of belangengroepen) en die de Gebruiker gepersonaliseerde aanbiedingen wensen te versturen of op de hoogte te houden van promoties.

De Gebruiker heeft ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de Gebruiker niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten. Hiervoor kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met CENTIPEDE.

12. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van CENTIPEDE, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van CENTIPEDE.

Gebruikers die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van CENTIPEDE, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan CENTIPEDE.

Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de site van CENTIPEDE door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van CENTIPEDE.

13. Algemeen

Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling te allen tijde door CENTIPEDE worden gewijzigd.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De Gebruiker erkent dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan CENTIPEDE mee te delen.

Enkel het Belgisch recht (met uitsluiting van het Weens Koopverdrag) is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven (België), onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze en voor zover geen wettelijke bepalingen bestaan die een andere rechtbank bevoegd maken.